ประชาสัมพันธ์/งานด่วน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.. 2562

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
EB9หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ