ประชาสัมพันธ์/งานด่วน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.. 2562

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
1)บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2)กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
3)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB9หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
(1)Print Screen จากเว็บไซต์หน่วยงาน หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
(2)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB10หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB11หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)
- EB12หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- EB13หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
(4)หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
- EB14หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
- EB15หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
- EB16หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
(2)หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
- EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน้วยงาน
- EB23หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
- EB24หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ