+++ เมืองสามลำห้วย มากด้วยปลาค้าว ข้าวขาวมะลิ หลวงพ่อชำนิจศักดิ์สิทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110+++

พระบรมราโชวาท

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์

ประชาสัมพันธ์/งานด่วน

1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชำนิมีเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานไว้ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

download

2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชำนิมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน

download

3บทบาท อำนาจ หน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอdownload


4 สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน

download

5 มีหน่วยประชาสัมพันธ์

download

6 คู่มือการร้องเรียนdownload


7 คำสั่งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนdownload
8 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนdownload

9 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561download


10 เจ้าหน้าที่มีการรวมตัวกันเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานdownload

11 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการdownload