ประชาสัมพันธ์/งานด่วน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.. 2561

EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร
1)มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน
-มีผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
-มีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชำนิมีเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานไว้ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชำนิมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน
2)มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง
-บทบาท อำนาจ หน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
3)มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็ปไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ
EB8 (1)มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
-หนังสือขออนุญาตนำคู่มือ ขึ้นเผยแพร่บนเวบไซต์ หน่วยงาน
-คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
-
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
-มีแผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน
(2)มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
-มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
-มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
(3)มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
EB9 (1)มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
(2)มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
(3)มีการประชุมหรือสัมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่
(4)มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
EB10 (1)มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หรือไม่
-มีคำสั่งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)
-มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติแผนฯ ปี2561และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไชต์สำนักงาน
- EB11เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มกันเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------